XXXIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

  • środa, Kwi 19 2017
  • Napisane przez  piaseczno4u
  • wielkość czcionki zmniejsz wielkość czcionki powiększ czcionkę

W środę  19 kwietnia o godz. 9:30 odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad::

1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4.Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5.Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6.Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7.Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8.Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9.Bieżące uchwały:
  1)W sprawie przeprowadzenia referendum gminnego.
  2)W sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie nr 842/XXX/2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Gminy Piaseczno na stałe obwody głosowania.
  3)W sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia referendum gminnego.
  4)W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 107.115,00 zł na wniosek Wydz. OŚ).
  5)W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów oraz wydatków o kwotę 179.347,00 zł na wniosek Wydz. INW).
  6)W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wy6sokości 12.000,00 zł na wniosek GOSIR).
  7)W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 100.000,00 zł na wniosek GOSIR z przeznaczeniem na popularyzację kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej).
  8)W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 132.660,00 zł na przeprowadzenie referendum gminnego na wniosek Wydz. ADK).
  9)W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaseczno dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazgarzewie.
 10)W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 10.931.734,- zł, na wniosek Wydziałów - przychody z wolnych środków).
  11)W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 822/XXIX/2016 z dnia 28.12.2016r z późn. zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2017 – 2028
  12)W sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do Rejestru Zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
  13)W sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Piaseczno na lata 20172020.
  14)W sprawie nadania nazwy SŁONECZNE ZACISZE ulicy położonej we wsi Henryków urocze w gminie Piaseczno.
  15)W sprawie nadania nazwy KONOPNICKIEJ ulicy położonej w Piasecznie.
  16)W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chylice.
  17)W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010 (Dz.Urz.Woj.Maz. nr 96 poz. 1717 z dnia 13.05.2010r.) w granicach terenów urbanistycznych oznaczonych w obowiązującym mpzp symbolami: 1 P-S, 2 P-S, 3P-S/U, 4P-S/U, 5P-S/U, 1KD-TSsp, 1U/MW, 1I-T/I-E, 2I-W, 3KD-p.
  18)W sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 854/XXXI/2017 z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chojnów.
  19)W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chojnów.
  20)W sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. na nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 441 położoną w Jazgarzewie.
  21)W sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. na nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 47/3 położonej w Bobrowcu
  22)W sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Piaseczno nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 26, położona w Łbiskach w gminie Piaseczno.
  23)W sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Piaseczno: nieruchomości gruntowej położonej w Piasecznie w obrębie 28 oraz nieruchomości lokalowych i drogowych położonych w obrębach: Pęchery-Łbiska PGR, Głosków PGR, Wólka Pracka, Wólka Pęcherska, Runów oraz w Piasecznie, obrębie 28.
  24)W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 249 położonej w Piasecznie przy ul. Geodetów na rzecz użytkownika wieczystego.
  25)W sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PSG Sp. z o.o. Oddział w Warszawie na działce o nr ew. 41 z obrębu 56 miasta Piaseczno.
  26)W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 74/1, obr. 45, położonej w rejonie ul. Konopnickiej.
  27)W sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 858/XXXI/2017 z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie skargi A.P. na odmowę prowadzenia procedury „Niebieska Karta” i udzielenia jakiejkolwiek pomocy finansowej przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.
  28)W sprawie skargi T.G. na przewlekłość postępowania i niezałatwienie w terminie przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno spraw dotyczących kwestii spornych pomiędzy nim a PWiK Sp. z o.o..
  29)W sprawie zmiany uchwały nr 940/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
  30)W sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury w Piasecznie.
  31)W sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

10.Wolne wnioski
11.Zamknięcie obrad.

 

 
Redakcja piaseczno4u

Czytany 76 razy
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Opublikowano w Wiadomości

Dodaj komentarz

klik_sprawdz

Nowości